Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni

 

                          

                                                   

Komunikat

 

Konsultacje  z nauczycielami  dla uczniów klas VIII  odbywają się od 25 maja 2020 r. na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni.

- w  poniedziałki od godziny 12.30- 13.30  z przedmiotów : język angielski, matematyka,  fizyka, chemia;

-  we wtorki od godziny 13.30-14.30 z  przedmiotów : język polski, biologia, geografia, język niemiecki, historia;

 

 

Informacja

W związku z możliwością otwarcia przedszkola i szkoły  od 25  maja 2020 r. przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej, prosimy rodziców dzieci przedszkolnych i szkolnych klas I-III  o kontakt z  sekretariatem szkolnym pod numerem  telefonu (44) 631-71-97  w dniach od 18 – 22 maja  i  przekazywanie  deklaracji w sprawie powrotu Państwa dzieci do  przedszkola i szkoły.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

im. Jana Pawła II w Rząśni

 

 Damian Mikołajczyk

 Zarządzenie Nr 9/2019/2020

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni

z dnia 11.05.2020r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Rząśni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rząśni  w okresie od dnia 11.05.2020r. do dnia 24.05.2020r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rząśni są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rząśni oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rząśni

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

       Dyrektor Zespołu-Szkolno Przedszkolnego

im.  Jana Pawła II w Rząśni

Damian Mikołajczyk

 

 

 Wytyczne  dla Rodziców w związku z otwarciem  przedszkola

W związku z otwarciem od poniedziałku 11 maja 2020 r. przedszkola, zamieszczamy wytyczne dla Rodziców wskazujące co powinien wiedzieć rodzic przed posłaniem dziecka do przedszkola.

Co powinien wiedzieć rodzic przed posłaniem dziecka do

przedszkola?

1. Najważniejsze jest to, aby dziecko było zdrowe – bez objawów chorobowych. To stała zasada, o której zawsze należy pamiętać. Również opiekunowie muszą być zdrowi. Gdy w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki. Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci nie zostanie wpuszczone  do przedszkola,  rodzic  zabiera dziecko do domu i kontaktuje się z lekarzem.
2. Przypomnij swojemu dziecku podstawowe zasady higieny. Zwróć uwagę na:  niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować. Twoje dziecko uczy się przez obserwację.  Każdy rodzic czy opiekun musi mieć rękawiczki ochronne, zakryty nos i usta, przyprowadzając i odbierając dziecko.
3. Wytłumacz również dziecku, aby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

4. Jeśli Twoje dziecko ukończyło 4 lata, musisz zapewnić mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.

5. Każda grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej sali. Muszą być z niej usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki. Stoliki i krzesełka w stołówkach będą dezynfekowane po zjedzeniu posiłku przez każdą grupę dzieci.

6. Rodzicowi dziecka, któremu samorząd nie zapewni opieki przedszkolnej, mimo że rodzic wyraża taką chęć, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

                                               KOMUNIKAT

   W związku z możliwością otwarcia przedszkola od 11.05.2020r, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej, prosimy rodziców dzieci przedszkolnych o kontakt z wychowawcami grup przedszkolnych w sprawie deklaracji powrotu Państwa dzieci do przedszkola. Pierwszeństwo powrotu mają dzieci rodziców pracujących w ochronie zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Komunikat

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni informuje, iż zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej nauka w formie kształcenia na odległość zostaje wydłużona do 26.05.2020r.

Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

INFORMACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

 

Lektury  szkolne dla uczniów  klas I-III oraz  IV-VIII można znaleźć w zakładce  Biblioteka szkolna pod dostępnym tam linkiem.

    

KOMUNIKAT

Od dnia 16.03.2020r  przedszkole i szkoła  zostają zamknięte na dwa tygodnie, w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem.          W dniach 12.03.2020r - 13.03.2020r w szkole i przedszkolu zajęcia dydaktyczno- wychowawcze zostają zawieszone. Jeśli rodzice nie mogą zapewnić opieki w dniach 12.03.2020 - 13.03.2020r mogą przyprowadzić  dzieci do szkoły, przedszkola,  w tych dniach będą realizowane tylko zajęcia opiekuńcze.

KOMUNIKAT

W ZWIĄZKU Z ZAWIESZENIEM ZAJĘĆ W SZKOLE I PRZEDSZKOLU DO 25.03.2020R

WYDŁUŻONY ZOSTAJE TERMIN REKRUTACJI DZIECI DO KLAS PIERWSZYCH I

PRZEDSZKOLA DO  DNIA 24.04.2020R, PROSIMY O WYSYLANIE WYPEŁNIONYCH

KART NA ADRES MAILOWY edu-rzasnia@o2.pl

KOMUNIKAT

PEDAGOG SZKOLNY DOSTĘPNY JEST POD NUMEREM TELEFONU 601159533 W DN PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK W GODZINACH 8.00 - 14.00, PROSIMY KONTAKTOWAĆ SIĘ W SPRAWACH WYDANIA DOKUMENTU, PORADY, KONSULTACJI PEDAGOGICZNEJ.

27.05.2020 // www.zsprzasnia.pl/jp