mapa strony   |
RSS

Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni

 

                          

                                                   

Komunikat

 

Konsultacje  z nauczycielami  dla uczniów klas VIII  odbywają się od 25 maja 2020 r. na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni.

- w  poniedziałki od godziny 12.30- 13.30  z przedmiotów : język angielski, matematyka,  fizyka, chemia;

-  we wtorki od godziny 13.30-14.30 z  przedmiotów : język polski, biologia, geografia, język niemiecki, historia;

 

 

Informacja

W związku z możliwością otwarcia przedszkola i szkoły  od 25  maja 2020 r. przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej, prosimy rodziców dzieci przedszkolnych i szkolnych klas I-III  o kontakt z  sekretariatem szkolnym pod numerem  telefonu (44) 631-71-97  w dniach od 18 – 22 maja  i  przekazywanie  deklaracji w sprawie powrotu Państwa dzieci do  przedszkola i szkoły.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

im. Jana Pawła II w Rząśni

 

 Damian Mikołajczyk

 Zarządzenie Nr 9/2019/2020

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni

z dnia 11.05.2020r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Rząśni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rząśni  w okresie od dnia 11.05.2020r. do dnia 24.05.2020r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rząśni są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rząśni oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rząśni

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

       Dyrektor Zespołu-Szkolno Przedszkolnego

im.  Jana Pawła II w Rząśni

Damian Mikołajczyk

 

 

 Wytyczne  dla Rodziców w związku z otwarciem  przedszkola

W związku z otwarciem od poniedziałku 11 maja 2020 r. przedszkola, zamieszczamy wytyczne dla Rodziców wskazujące co powinien wiedzieć rodzic przed posłaniem dziecka do przedszkola.

Co powinien wiedzieć rodzic przed posłaniem dziecka do

przedszkola?

1. Najważniejsze jest to, aby dziecko było zdrowe – bez objawów chorobowych. To stała zasada, o której zawsze należy pamiętać. Również opiekunowie muszą być zdrowi. Gdy w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki. Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci nie zostanie wpuszczone  do przedszkola,  rodzic  zabiera dziecko do domu i kontaktuje się z lekarzem.
2. Przypomnij swojemu dziecku podstawowe zasady higieny. Zwróć uwagę na:  niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować. Twoje dziecko uczy się przez obserwację.  Każdy rodzic czy opiekun musi mieć rękawiczki ochronne, zakryty nos i usta, przyprowadzając i odbierając dziecko.
3. Wytłumacz również dziecku, aby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

4. Jeśli Twoje dziecko ukończyło 4 lata, musisz zapewnić mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.

5. Każda grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej sali. Muszą być z niej usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki. Stoliki i krzesełka w stołówkach będą dezynfekowane po zjedzeniu posiłku przez każdą grupę dzieci.

6. Rodzicowi dziecka, któremu samorząd nie zapewni opieki przedszkolnej, mimo że rodzic wyraża taką chęć, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

                                               KOMUNIKAT

   W związku z możliwością otwarcia przedszkola od 11.05.2020r, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej, prosimy rodziców dzieci przedszkolnych o kontakt z wychowawcami grup przedszkolnych w sprawie deklaracji powrotu Państwa dzieci do przedszkola. Pierwszeństwo powrotu mają dzieci rodziców pracujących w ochronie zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Komunikat

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni informuje, iż zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej nauka w formie kształcenia na odległość zostaje wydłużona do 26.05.2020r.

Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

INFORMACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

 

Lektury  szkolne dla uczniów  klas I-III oraz  IV-VIII można znaleźć w zakładce  Biblioteka szkolna pod dostępnym tam linkiem.

    

KOMUNIKAT

Od dnia 16.03.2020r  przedszkole i szkoła  zostają zamknięte na dwa tygodnie, w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem.          W dniach 12.03.2020r - 13.03.2020r w szkole i przedszkolu zajęcia dydaktyczno- wychowawcze zostają zawieszone. Jeśli rodzice nie mogą zapewnić opieki w dniach 12.03.2020 - 13.03.2020r mogą przyprowadzić  dzieci do szkoły, przedszkola,  w tych dniach będą realizowane tylko zajęcia opiekuńcze.

KOMUNIKAT

W ZWIĄZKU Z ZAWIESZENIEM ZAJĘĆ W SZKOLE I PRZEDSZKOLU DO 25.03.2020R

WYDŁUŻONY ZOSTAJE TERMIN REKRUTACJI DZIECI DO KLAS PIERWSZYCH I

PRZEDSZKOLA DO  DNIA 24.04.2020R, PROSIMY O WYSYLANIE WYPEŁNIONYCH

KART NA ADRES MAILOWY edu-rzasnia@o2.pl

KOMUNIKAT

PEDAGOG SZKOLNY DOSTĘPNY JEST POD NUMEREM TELEFONU 601159533 W DN PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK W GODZINACH 8.00 - 14.00, PROSIMY KONTAKTOWAĆ SIĘ W SPRAWACH WYDANIA DOKUMENTU, PORADY, KONSULTACJI PEDAGOGICZNEJ.

Wersja do druku

Aktualności

Zostań w domu.Czytaj książki

16.04.2020

Drodzy Czytelnicy,

Biblioteka szkolna podczas dni, które musimy spędzać w domu, utrzymuje kontakt z czytelnikami poprzez zachęcanie do czytelnictwa książek i kulturalnego spędzania czasu.W zakładce Biblioteka szkolna udostępniamy linki do interesujących  stron internetowych na których możecie korzystać z ebooków i audiobooków.

INFORMACJA O WIRUSIE SARS-CoV2

13.03.2020

 Szanowni Państwo.

Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych Mieszkańców, w związku z działaniami mającymi zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, informujemy, że zawieszeniu ulega działanie: Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni i jej Filii, Centrum Kształcenia w Rząśni, Świetlicy w Będkowie i Domu Kultury w Kodraniu oraz Kompleksu Sportowo – Rekreacyjnego w Rząśni. Działanie to ma zapobiec tworzeniu się skupisk ludzkich i uniemożliwienie ewentualnego przeniesienia choroby. Wyrażamy nadzieję, że taka decyzja spotka się z Państwa zrozumieniem.
O wszelkich zmianach w pracy wyżej wymienionych instytucji będziemy Państwa informować na bieżąco biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój sytuacji epidemiologicznej.

Szanowni Mieszkańcy.

Apelujemy o zachowanie spokoju, przestrzeganie zasad higieny w celu minimalizacji zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa oraz śledzenie komunikatów oraz porad udostępnianych przez media.
W razie podejrzenia zachorowania prosimy kontaktować się z:
– bezpłatną czynną całą dobę infolinię NFZ gdzie wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc, pod nr telefonu 800 – 190 – 590,
– Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Pajęcznie pod nr telefonu 34 311 – 10 – 31, 311 – 34 – 95,
– Oddziałem Zakaźnym Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie pod nr telefonu 512 – 030 – 463,
– nr telefonu alarmowego 112.

Nie zgłaszamy się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) ani do najbliższego POZ (Gminnego Ośrodka Zdrowia) – w przypadku jakichkolwiek wątpliwości kontaktujmy się ze ww. ośrodkami telefonicznie. W ten właśnie sposób zostanie Państwu udzielona porada oraz wskazany sposób dalszego postępowania.

Drodzy Mieszkańcy.

Na czas działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, prosimy w szczególności o unikanie dużych skupisk ludzkich, ograniczenie wizyt poza miejscem pobytu tylko do tych niezbędnych i bezwzględnie koniecznych, częste mycie rąk przy użyciu mydła i wody, przy kasłaniu i kichaniu zakrywanie ust i nosa.

Pamiętajcie, że czas wolny od zajęć lekcyjnych, zamkniętych instytucji itp. nie stanowi pretekstu do zintensyfikowania kontaktów towarzyskich. To czas mądrych wyborów zdrowotnych. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższych. Dbajmy szczególnie o osoby starsze – pomagajmy Im w codziennych czynnościach i informujmy o zagrożeniu. Zachowujmy się odpowiedzialnie.

Komplet informacji, aktualnych porad i zaleceń znajdą Państwo przede wszystkim na specjalnie uruchomionej rządowej stronie internetowej pod adresem: www.gov.pl/koronawirus.

Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania, profilaktyka, zbiorowa odpowiedzialność i świadomość pozwolą pokonać istniejące zagrożenie jak najszybciej.

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Rząśnia

(-) Tomasz Stolarczyk

Akcja Zdrowa Żywność

12.03.2020

                                                                                                                 >>> galeria zdjęć <<<

10 marca br. uczniowie klasy IV i V a zorganizowali kawiarenkę ze zdrową żywnością. Znalazły się tam m.in owocowe desery, owsiane ciasteczka i batony. Kawiarenka cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów. Smacznego, na zdrowie.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

09.03.2020

 1 marca to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 2011 roku, aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej. Z tej okazji w ramach akcji rekomendowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Szkoła Pamięta” uczniowie klas VII-VIII  ZSP wspólnie z nauczycielem zorganizowali w pierwszym tygodniu marca inicjatywy edukacyjne poświęcone bohaterom podziemia antykomunistycznego. Wśród uczniów  odbyły się pogadanki , uczniowie wykonali prace plastyczne, prezentacje multimedialne, okolicznościowe gazetki szkolne, które przybliżyły sylwetki żołnierzy niezłomnych,oraz uświadomiły czym się wyróżnili.


 

OGŁOSZENIE !

02.03.2020

Informujemy, że w dniach 02.03.2020 r.- 31.03.2020 r. przyjmujemy zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny  2020/2021 i do klasy I szkoły podstawowej.Druki zgłoszeń  są do pobrania  w sekretariacie oraz  na stronie internetowej w zakładce REKRUTACJA.

Przedszkolaki z wizytą na komendzie i w pizzerii.

26.02.2020

                                                                                                                >>> galeria zdjęć <<<

25 lutego przedszkolaki z grupy III odwiedziły policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie. 5-latki podczas spotkania dowiedziały się jak wygląda praca policjanta. Duże zainteresowanie wywołało umundurowanie i wyposażenie policjantów. Dzieci poznały również tajniki zbierania i zabezpieczania śladów dzięki funkcjonariuszowi z Wydziału Kryminalnego. Następnie przedszkolaki odwiedziły dyżurkę. Na zakończenie wizyty dzieci obejrzały policyjny radiowóz i otrzymały po odblasku. Wizyta w KPP Pajęczno była bardzo ciekawa i kształcąca. Kolejnym punktem wycieczki była pizzeria Ricco w Pajęcznie. Tam czekały na przedszkolaków warsztaty z robienia pizzy z wybranych przez siebie ulubionych składników. Na koniec dzieci otrzymały słodki upominek i dyplom Małego Piekarza. Takim oto miłym akcentem zakończyła się przedszkolna wycieczka.

II SZKOLNY TURNIEJ EKOLOGICZNY

25.02.2020

                                                                                                                >>>galeria zdjęć <<<

Już po raz drugi odbył się w naszej szkole TURNIEJ EKOLOGICZNY zorganizowany przez Agnieszkę Chodak. Wzięło w nim udział 14 uczniów z klasy VIIa i VIIb. W tym roku młodzież musiała zmierzyć się z testem 50 pytań otwartych z zakresu ekologii, ochrony środowiska i ochrony przyrody. Ogłoszenie zwycięzców konkursu już wkrótce.

Akcja Zdrowa Żywność

24.02.2020

                                                                                                              >>> galeria zdjęć <<<

Dzięki  Samorządowi Uczniowskiemu mieliśmy dziś okazję skosztować wypieków  uczniów  klas VIII. Celem akcji było kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci, integracja szkolnej społeczności, uświadomienie uczniom jak ważne jest zdrowe odżywianie. Zainteresowanie było bardzo duże. Ciasteczka rozpływały się w ustach. Dzieci  były zadowolone, mogły  miło spędzić czas na przerwie zjadając ciasteczko i wypijając szklankę soku .Dziękujemy Samorządowi Uczniowskiemu, który wraz z opiekunem p.Marleną Walczyk był pomysłodawcą całej akcji.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21.02.2020

                                                                                                              >>> galeria zdjęć <<<

21 lutego jest Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego.Nasza szkoła przygotowywała się do tego dnia już dużo wcześniej. Uczniowie wykonali plakaty promujące język polski, które zawisły na szkolnych korytarzach.Dziś uczniowie brali udział w quizach i zagadkach językowych, przygotowanych przez panie polonistki. Przeprowadzony również został,w bibliotece szkolnej konkurs kaligrafii. Zwieńczeniem obchodów Dnia Języka Ojczystego było przedstawienie, w którym zaprezentowane zostały utwory polskich autorów. Mamy nadzieję, że dzięki takim przedsięwzięciom posługiwanie się pięknym , poprawnym językiem stanie się „ modne”, a błędy będą rzadkością.

Spotkanie z dietetykiem

20.02.2020

                                                                                                                  >>> galeria zdjęć <<<

20 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie z dietetykiem panią Natalią Kostrzewą zorganizowane przez nauczyciela biologii Agnieszkę Chodak. Uczestniczyli w nim uczniowie klasy VIIa i VIIb. Zajęcia dotyczyły zasad zdrowego żywienia młodzieży w wieku szkolnym. Uczniowie uzyskali wiele cennych informacji na temat zdrowego stylu życia, wad i zalet stosowania różnych diet, a także wpływu na ich zdrowie napojów energetycznych, bardzo często wybieranych przez dzieci i młodzież. Oprócz tego mogli uzyskać odpowiedź na wiele nurtujących ich pytań bezpośrednio od specjalisty w tej dziedzinie.

Spotkanie z Policją na temat Bezpieczeństwa w sieci

20.02.2020

                                                                                                                  >>> galeria zdjęć <<<

19  lutego funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie odwiedzili uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rząśni. 11 lutego obchodzony był Dzień Bezpiecznego Internetu, a spotkanie z policjantami  jest jedną z inicjatyw podjętych przez szkołę z okazji tego wydarzenia.
Wizyta policjantów miała na celu zapoznanie dzieci z zasadami prawidłowego korzystania z Internetu. Policjanci z pajęczańskiej komendy zajmujący się profilaktyką społeczną, odwiedzili uczniów klas IV,V i VI. Uczniowie tych klas nie  mają  doświadczenia w korzystaniu z Internetu. W trakcie pogadanki funkcjonariusze przybliżyli uczniom między innymi, co wolno publikować w sieci. Mundurowy opowiedział, co to jest kradzież własności intelektualnej, jakich zdjęć, filmów czy też danych nie wolno zamieszczać na portalach społecznościowych. Uczniowie z zaciekawianiem słuchali policjanta i zadawali pytania. Panowie policjanci chętnie udzielali cennych porad i wskazówek, jak nie wpaść w pułapki zastawione w Internecie.

Zajęcia warsztatowe z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

20.02.2020

                                                                                                                >>> galeria zdjęć <<<

14 lutego br. w naszej szkole zostały przeprowadzone warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas I – VIII . Zajęcia warsztatowe prowadzili ratownicy wraz z  przedstawicielami  Straży Pożarnej w Rząśni .

Uczniowie po przekazaniu ważnych informacji przez  ratowników przystąpili do praktycznych czynności ratujących życie pod czujnym okiem strażaków , ćwiczyli  jak należy prawidłowo wzywać pomoc. Wykonywali sztuczne oddychanie na fantomach , nauczyli się układać poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej. Prawidłowo podawali wszystkie numery alarmowe i potrafili telefonicznie dokonać zgłoszenia na Policję, Pogotowie Ratunkowe oraz Straż Pożarną.

Celem warsztatów było wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności w  zakresie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Dzieci podczas tych ćwiczeń dowiedziały się co to jest resuscytacja, pozycja boczna ustalona, dowiedziały się jak należy sprawdzić przytomność i oddech osoby poszkodowanej w wypadku. Każdy uczeń  szkoły miał możliwość indywidualnie przećwiczyć wszystkie te czynności pod kierunkiem doświadczonego strażaka.

Za przekazane informacje i przeprowadzone zajęcia warsztatowe „DZIĘKUJEMY” i mamy nadzieję, że takie pokazy szkoleniowe będą się odbywały jak najczęściej, aby nasi uczniowie byli w pełni przygotowani na każdą sytuację, jaka ich może spotkać z życiu.

 

Walentynki w szkole

20.02.2020

                                                                                              >>> galeria zdjęć <<<

 Samorząd Uczniowski nie mógł przegapić tak ważnego dnia, jakim są Walentynki! Chociaż zwyczaj świętowania walentynek nie jest naszym tradycyjnym, polskim zwyczajem, to nie sposób odmówić mu szczególnego uroku! To przecież dzień radości, życzliwości i przede wszystkim miłości…, dzień, który przypomina nam o tym, jak ważne jest mówienie o uczuciach, i po prostu dodaje trochę odwagi – zwłaszcza dlatego, że można to zrobić w pewien tajemniczy sposób.  Jednym z najpopularniejszych walentynkowych zwyczajów, bez którego trudno sobie wyobrazić ten dzień w szkołach, jest niewątpliwie poczta walentynkowa. W tygodniu poprzedzającym walentynki uczniowie naszej szkoły, którzy chcieli wyrazić uczucia swoim sympatiom, wrzucali kartki walentynkowe do specjalnie przygotowanego pudełka. W dzień walentynek specjalni przedstawiciele SU roznosili, tę jakże miłą, korespondencję od klasy do klasy, a nawet do pokoju nauczycielskiego! Musicie przyznać, że tego dnia robiło się tak jakoś ciepło w sercu…

 

 

Bal karnawałowy w przedszkolu

17.02.2020

                                                                                                              >>> galeria zdjęć <<<

 Karnawał to czas balów i tanecznych szaleństw, którym towarzyszy muzyka i zabawa.
14 lutego dzieci z naszego przedszkola również miały okazję wspólnie zintegrować się na „Walentynkowym balu karnawałowym”. Dla przedszkolaków to dzień szczególny, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Dzieci tego dnia miały okazję przebrać się za różne postacie z bajek i nie tylko. Na balu można było spotkać: policjantów, strażaków, wróżki, księżniczki, czarownice, pszczółki, motylki, Batmana, Spider – mana i wiele innych postaci.
Dzieci świetnie bawiły się w rytm muzyki porywającej do tańca. W trakcie zabawy mogły skorzystać ze słodkiego poczęstunku. Bajkowa atmosfera na długo pozostanie w pamięci naszych przedszkolaków