mapa strony   |
RSS
SmodCMS

Umiem lepiej wiem więcej

Gmina Rząśnia rozpoczęła realizację projektu systemowego „Umiem lepiej, wiem więcej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu IX Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego.

SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH PROWADZONYCH W RAMACH PROGRAMU

"UMIEM LEPIEJ, WIEM WIĘCEJ"

W okresie od 24. 09. 2012 r. do 24. 01. 2013 r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym
im. Jana Pawła II w Rząśni opieką logopedyczną objętych zostało 7 uczniów (1 dziewczynka i 6 chłopców). Dzieci te były podzielone na dwie grupy (3 i 4 osobowe). Zajęcia prowadzone były według ustalonego harmonogramu, regularnie dwa razy w tygodniu (wtorek i czwartek) w wymiarze dwóch godzin zegarowych - w sumie 30 godzin na każdą grupę.
Każde dziecko posiadało swój własny zeszyt ćwiczeń, w którym zapisywano ćwiczenia narządów artykulacyjnych oraz inne zalecenia logopedyczne i przykłady zadań do powtarzania i utrwalania w domu.

Efektem końcowym terapii miało być sprawne i świadome korzystanie ze zdobytych umiejętności w mowie potocznej, w rozmowach spontanicznych.
Dzieci chętnie przychodziły na zajęcia i aktywnie brały w nich udział. Materiał ćwiczeniowy został starannie dobrany do każdego dziecka, jego możliwości intelektualnych, językowych i emocjonalnych. Dbano o atrakcyjność zajęć stosując różnorodne formy i metody pracy. Wykorzystywano do zabawy i ćwiczeń pomoce, środki dydaktyczne, które zakupione zostały ze środków Unii Europejskiej w celu realizacji projektu „Umiem lepiej, wiem więcej”. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wprowadzenie do zabawy różnorodnych pomocy cieszyło się dużym zainteresowaniem dzieci, które z zaangażowaniem wykonywały ćwiczenia.
Na zajęciach dzieci poznały i utrwaliły techniki prawidłowego oddechu, ćwiczyły słuch fonematyczny, wykonywały ćwiczenia narządów artykulacyjnych usprawniających motorykę i kinestezję narządów mowy, dowiedziały się jak prawidłowo ułożyć język i wargi w celu wywołania określonej głoski.
Większość wad wymowy dotyczyła sygmatyzmu (nieprawidłowej artykulacji głosek: ś, ź, ć, dź ; s, z, c, dz ; sz, ż, cz ,dż). Porównywalnie często odnotowano rotacyzm (zaburzona artykulacja głoski r). Wykryto również opóźniony rozwój mowy.
Bardzo ważna była tutaj współpraca z rodzicami dzieci objętych terapią logopedyczną. Rodzice w każdej chwili mogli uzyskać informację dotyczące wykrytych zaburzeń w budowie narządów artykulacyjnych oraz wykrytych wad w artykulacji poszczególnych głosek. Mogli również uzyskać wskazówki dotyczące pracy z dziećmi w domu w celu kontynuacji terapii. Rodzice otrzymywali również informacje dotyczące ewentualnych konsultacji specjalistycznych (laryngologicznych, chirurgicznych).

Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia logopedyczne: Sylwia Palma

<<< galeria zdęć>>>>>

SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ DLA DZIECI ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU PROWADZONYCH W RAMACH PROGRAMU "UMIEM LEPIEJ, WIEM WIĘCEJ".

.

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rząśni w okresie
od 24. 09. 2012 r. do 18. 01. 2013 r. odbywały się zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. Zajęcia prowadzone były zgodnie z harmonogramem, regularnie po dwie godziny tygodniowo dla każdej grupy – w sumie 60 godzin.
W zajęciach uczestniczyło w sumie 12 uczniów (8 dziewczynek i 4 chłopców).
Główna praca skupiała się nad stymulacją, usprawnieniem, doskonaleniem procesów analityczno – syntetycznych. Zastosowano ćwiczenia usprawniające: percepcję wzrokową i słuchową, koordynację wzrokowo - ruchową, orientację przestrzenną, koncentrację uwagi, rozwijające sprawność językową, komunikacyjną oraz grafomotoryczną.
Aby osiągnąć cele zajęć zastosowane zostały różne metody aktywizujące. Układy ćwiczeń, zadań i zabaw o różnym stopniu trudności przeplatane były ćwiczeniami relaksacyjnymi. Ćwiczenia zawierały rozmaite typy zadań: quizy, puzzle, domino, gry planszowe, rebusy, krzyżówki, teksty z lukami, gry sprawnościowe itp. Do ich wykonania wykorzystywane były bardzo ciekawe pomoce dydaktyczne pozyskane ze środków unijnych oraz te wykonane przez prowadzącego zajęcia. Stosowanie różnorodnych pomocy dydaktycznych sprawiało, że zajęcia były bardzo ciekawe i pozytywnie stymulowały procesy poznawcze u dzieci co budziło ich zainteresowanie i chęć do dalszej pracy.
Zajęcia te przyniosły spodziewane efekty. Pozwoliły uczniom uwierzyć we własne siły oraz rozwinąć i poprawić umiejętności: czytania i pisania. Dzieci poprawiły pamięć i koncentrację uwagi, a także logiczne myślenie. Osiągnęły postępy w pisaniu oraz poprawiły jakość czytania i rozumienia czytanego tekstu. Poszerzyły zakres słownictwa, zarówno biernego jak i czynnego. Rozwinęły sprawność językową w zakresie różnych form wypowiedzi ustnej i pisemnej. U dzieci w wielu przypadkach wzrosła motywacja do dalszej nauki.

Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami
w czytaniu i pisaniu: Sylwia Palma

<<<<< galeria zdjęć >>>>

SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ MATEMATYCZNYCH
PROWADZONYCH PRZEZ PANIĄ JUSTYNĘ SŁOMIAN
W RAMACH PROJEKTU „UMIEM LEPIEJ, WIEM WIĘCEJ”
WRZESIEŃ - STYCZEŃ


Od września roku szkolnego 2012/2013 uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
im. Jana Pawła II w Rząśni brali udział w projekcie pod nazwą „Umiem lepiej, wiem więcej”,
w ramach którego uczestniczyli w zajęciach matematycznych. Na zajęcia uczęszczały
3 grupy uczniów z klas II - III (ogółem 23 uczniów w tym 13 dziewczynek i 10 chłopców).
Zajęcia w każdej grupie odbywały się w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, zgodnie
z przyjętym planem i harmonogramem zajęć (poniedziałek, wtorek, środa). Każda grupa zajęciowa zrealizowała ogółem 30 godzin zajęć.
Głównym celem zajęć było rozwijanie i poszerzanie zdolności i zainteresowań matematycznych oraz kształtowanie umiejętności wykorzystania matematyki w życiu codziennym. Ponadto zajęcia miały na celu kształtowanie umiejętności sprawnego posługiwania się znakami, symbolami i pojęciami języka matematycznego, korzystania
z instrukcji. Uczniowie na zajęciach rozwijali umiejętność biegłego posługiwania się pojęciem liczby w jej aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym. Ponadto uczniowie poprzez zajęcia kształtowali wyobraźnię geometryczną, umiejętność logicznego myślenia. Na zajęciach rozwijano również umiejętność planowania, organizowania pracy, oraz rozwiązywania problemów i poszukiwania różnych sposobów ich rozwiązania. Ponadto wyrabiano w uczniach samokontrolę i samoocenę, a także wyzwalano własne strategie uczenia się.
Treści i cele programu zajęć matematycznych zostały w pełni zrealizowane, poprzez działania i metod takie tj.: metody oparte na słowie; metody oparte na obserwacji i pomiarze; metody oparte na praktycznej działalności uczniów.
Tematyka realizowana na zajęciach obejmowała następujące zagadnienia:
• figury geometryczne, symetria,
• liczby i działania na liczbach,
• dokonywanie pomiarów: mierzenie długości, szerokości, wysokości, odległości; odmierzanie płynów; ważenie przedmiotów,
• obliczenia pieniężne,
• kalendarz,
• zegar,
• temperatura,
• łamigłówki, zagadki matematyczne.

We wrześniu i październiku uczniowie zostali zapoznani z figurami geometrycznymi. Poprzez różnorodne zadania i zabawy uczniowie rozpoznawali i nazywali figury geometryczne. Określali ich właściwości, tworzyli zbiory figur. Dokonywali pomiarów określonych figur, obliczali obwody. Budowali modele figur płaskich i przestrzennych. Poza tym zapoznano uczniów z pojęciem-symetria. Uczniowie poszukiwali i odnajdywali symetrię, wyznaczali oś symetrii. Odnajdywali obiekty niesymetryczne. Dostrzegali regularność
w motywach.
W listopadzie uczniowie za pomocą gier matematycznych rozwijali umiejętność wykonywania podstawowych działań matematycznych. Różnorodność zabaw i gier stworzyła okazję do rozwijania logicznego myślenia przez działanie. Zabawa grami planszowymi ułatwiła uczniom przyswojenie umiejętności dodawania, odejmowanie, mnożenia i dzielenia. Uczniowie posługując się grą edukacyjną – „domino liczbowe” rozwijali umiejętność liczenia w przód i w tył od danej liczby, dodawania i odejmowania liczb. Zabawa tą grą pozwoliła uczniom przyswoić umiejętność układania ciągów liczbowych - rosnąco i malejąco, porządkowania liczb na osi liczbowej. Poprzez domino liczbowe uczniowie rozwijali również umiejętność dopełniania liczb do 100. Za pomocą gry matematycznej „Gąsienice” kształtowano umiejętność porównywania liczby i tworzenia zbiorów liczb, a także wykonywania działań na liczbach. Uczniowie poprzez różne ćwiczenia poznawali
i badali strukturę zadania tekstowego. Układali zadania tekstowe do ilustracji. Uzupełniali
i wskazywali dane zbędne w treści zadania. Ponadto rozwiązywali zadania tekstowe różnymi metodami.
W grudniu i styczniu kształtowano umiejętność dokonywania pomiarów (długości szerokości, wysokości, odległość). Ponadto rozwijano umiejętność wykonywania obliczeń pieniężnych (cena, ilość, wartość), kalendarzowych, porządkowania chronologicznie dat, zapisywania dat z wykorzystaniem znaków rzymskich. Wdrażano uczniów do wykonywania obliczeń związanych z wagą. Poza tym kształtowano umiejętność dokonywania obliczeń zegarowych. Uczniowie zapisywali godziny z wykorzystaniem znaków rzymskich. Odczytywali wskazania zegarów. Stwarzano okazję do rozwijania umiejętności wykonywania obliczeń związanych z objętością. Uczniowie odmierzali płyny różnymi miarkami. Doskonalono umiejętność odczytywania wskazań termometru, dokonywania obliczeń związanych z temperaturą.
Systematycznie prowadzony był monitoring zajęć w postaci dokumentacji fotograficznej (załącznik nr 1), dziennika zajęć, listy obecności, ankiet ewaluacyjnych badających poziom przydatności i atrakcyjności zajęć a także własnej obserwacji prowadzącego zajęcia.
Realizacja programu przyniosła następujące korzyści dla ucznia:
• zajęcia rozwinęły i poszerzyły wiedzę uczniów,
• uczniowie zdobyli wiadomości i umiejętności, które z powodzeniem wykorzystali na zajęciach lekcyjnych,
• zajęcia pomogły uczniom zdobyć lepsze wyniki w nauce,
• dały możliwość nabycia umiejętności posługiwania się właściwymi pojęciami
w zakresie matematyki.
• wykształciły u uczniów pozytywne nastawienie do nauki i podejmowanych działań,
• udoskonaliły współpracę w grupie,
• wyrobiły dobre cech charakteru jak: cierpliwość, zaangażowanie w pracy,
• wykształciły u uczniów pozytywną samoocenę,
• usprawniły samodzielne logiczne myślenie.
• wykształciły umiejętność systematycznej i konsekwentnej realizacji podjętych działań,
• zwiększyły motywację do nauki.

<<<<< galeria zdjęć >>>>>

SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH PROWADZONYCH W RAMACH PROGRAMU "UMIEM LEPIEJ, WIEM WIĘCEJ".

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rząśni
Sprawozdanie za okres: od 24.11.2012 r. do 17.01.2013 r.

Sprawozdanie z realizacji dodatkowych zajęć plastycznych realizowanych w ramach projektu „Umiem lepiej, wiem więcej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Systemu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2.

Dodatkowe pozalekcyjne zajęcia plastyczne realizowane w ramach projektu „Umiem lepiej, wiem więcej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Systemu Społecznego, prowadzone były regularnie raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin, według wcześniej ustalonego harmonogramu. Czas realizacji programu zaplanowano na 30 godzin. Zajęcia były przeznaczone dla dzieci, które wykazywały szczególne uzdolnienia plastyczne. Miały na celu rozwijać u uczniów umiejętności manualne oraz inwencję twórczą poprzez różnorodne techniki pracy. Program zajęć plastycznych został napisany z myślą o uczniach pierwszego etapu nauczania (uczniów z klas I-III), którzy przejawiali szczególne zainteresowanie dziedziną aktywności, jaką jest plastyka. Na zajęcia uczęszczało 8 najbardziej utalentowanych dzieci z klas I- III. Opracowane treści programowe zostały dostosowane odpowiednio do wieku, możliwości, zdolności, jak również oczekiwań uczestników. Stosowano różnorodne techniki, materiały oraz formy pracy z tworzywem plastycznym. W ramach projektu szkoła została wyposażona w ciekawe materiały i pomoce dydaktyczne. Wszystkie tematy, jak i założone cele zostały całkowicie zrealizowane. Wszelkie zagadnienia objęte planem pracy pozostały wyczerpane i doprowadzone do końca.
Celem prowadzonych zajęć plastycznych było rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości, a przede wszystkim wiary we własne siły, poznanie różnych technik plastycznych, wzbogacić kontakt ze sztuką i jej twórcami. Tematyka zajęć dobierana była stosownie do pór roku, omawianych tematów oraz zainteresowań dzieci. W trakcie prowadzonych zajęć uczniowie wykazywali się ogromną pomysłowością, jak również samodzielnością plastyczną. Podczas zajęć uczniowie czerpali zadowolenie i satysfakcje z faktu tworzenia rozmaitych prac plastycznych, a także wykazywali chęć uczestnictwa w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Założeniem programu było także rozbudzanie własnej aktywności, jak również naturalnej ciekawości uczestników zajęć. Tworzenie wiedzy następowało poprzez eksperymentowanie z rozmaitymi materiałami, tworami plastycznymi. Zajęcia zakładały dostarczenie uczniom pewnej, określonej jak i sprawdzonej wiedzy na temat zasad tworzenia prac plastycznych, możliwości wyrazu, ekspresji niektórych środków. Umożliwiały indywidualny, spontaniczny proces tworzenia oraz pobudzały kreatywność. Zadania i treści tematyczne były realizowane w całym procesie kształcenia. Stopień trudności zadań był stosunkowo wyższy, jednakże zawsze dostosowany do poziomu możliwości uczniów.
W trakcie dodatkowych zajęć plastycznych stosowano także różnorodne techniki plastyczne, które w znacznym stopniu wpływały na wzrost zainteresowania sztuką plastyczną, pobudzały do twórczego działania oraz ekspresji dzieci.
Rodzaje działalności plastycznej stosowane na dodatkowych zajęciach plastycznych:
Układano materiały przyrodnicze na podłożu z plasteliny, mozaikę z drewnianych wiórków, kompozycje z papierowych kół z elementami techniki origami. Lepiono z gliny i plasteliny. Malowano na sucho kredkami świecowymi, farbami kryjącymi, akwarelowymi oraz używano
do malowania pasty do zębów, patyczków kosmetycznych i plasteliny. Tworzono pracę z masy solnej i papierowej. Rysowano nitką/sznurkiem, świecą, ołówkiem i gumką. Stemplowano, wycinano, wydzierano i wyklejano z kolorowej bibuły i papieru.
Techniki plastyczne, których podstawą były przeróżne działania doskonale wpływały na kształtowanie osobowości i postawy otwarcia na świat. Tworząc prace plastyczne dzieci rozwijały wyobraźnię i pomysłowość, stawały się samodzielne, nabywały umiejętności dobierania narzędzi i materiałów potrzebnych do realizacji danego zadania.


Opracowała: mgr Magdalena Włodarczyk

<<<< galeria zdjęć >>>

Sprawozdanie z realizacji dodatkowych zajęć przyrodniczych realizowanych w ramach projektu „Umiem lepiej, wiem więcej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Systemu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2.

Dodatkowe pozalekcyjne zajęcia przyrodnicze realizowane w ramach projektu „Umiem lepiej, wiem więcej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Systemu Społecznego, prowadzone były regularnie dwa razy w tygodniu w dwóch grupach w układzie tygodniowym, według wcześniej ustalonego harmonogramu. Czas realizacji programu obejmował 60 godzin. Prowadzone były II grupy dodatkowych zajęć przyrodniczych w każdej po 8 dzieci z klas I- III. Program zajęć przyrodniczych był przeznaczony z myślą o uczniach pierwszego etapu nauczania (uczniów z klas I-III), które chciały poszerzać swoje zainteresowania w zakresie przyrody. Umożliwiały uczniom młodszych klas zdobywanie i jednocześnie poszerzanie wiadomości przyrodniczych. Proponowane treści, przyrodnicze oraz sposób ich realizacji były dostosowane odpowiednio do wieku i możliwości percepcyjnych uczniów, mobilizowały do aktywności i kreatywności oraz wspomagały wszechstronny i harmonijny rozwój dzieci. Pozwalały uczniom na bardziej szczegółowe i wnikliwe pogłębianie wiadomości. Zwracały uwagę na otaczający świat, zainteresowanie jego pięknem oraz na ochronę jego zasobów naturalnych. Jednocześnie ożywiały jak również rozbudzały aktywność dzieci i ich twórcze myślenie. Uczyły współpracy oraz współdziałania w zespole, kształtowały właściwe postawy, a także charakter młodego człowieka. Pomagały wypełniać wolny czas w taki sposób, by nie było w nim miejsca na nudę i monotonię. Realizowane na zajęciach zagadnienia łączyły zarówno teorię jak i praktykę. Zajęcia stanowiły uzupełnienie oraz rozszerzenie treści realizowanych w ramach edukacji przyrodniczej.
W ramach projektu szkoła została wyposażona w ciekawe materiały i pomoce dydaktyczne. Metody i formy pracy dostosowane były adekwatnie do możliwości intelektualnych uczniów. Wycieczki, inscenizacje, gry i zabawy dydaktyczne, działalność plastyczna, wykonywanie doświadczeń oraz konkretne działania w środowisku- i dla środowiska, sprzyjały łatwiejszemu przyswajaniu wiedzy, umiejętności, tudzież dały uczucie satysfakcji i zadowolenia z poszerzania wiedzy z zakresu edukacji przyrodniczej.
Tematy poruszane w ramach realizacji zajęć dodatkowych z przyrody dotyczyły przede wszystkim rozwijania wiedzy, zainteresowań i kompetencji przyrodniczych uczniów. Działo się to na skutek nawiązywania do codziennych doświadczeń dzieci oraz poprzez kształtowanie świadomego, jak również odpowiedzialnego podejścia do otaczającego środowiska i własnego zdrowia. Dzieci pogłębiły wiadomości i umiejętności w zakresie postępowania w sytuacjach zagrożeń, nabyły zdolność uważnego obserwowania zjawisk przyrodniczych, prowadzenia doświadczeń i ich analizowania oraz wyciągania trafnych wniosków. Dodatkowo uczniowie nabrali większej pewności siebie, wymieniali poglądy, korzystali z różnych źródeł wiedzy, z tekstów popularnonaukowych oraz posiedli umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce.
Podczas zajęć uczniowie poznali wiedzę z zakresu różnych bloków tematycznych: obserwacje i eksperymenty przyrodnicze, mikroskopowanie, kalendarz pogody, kierunki geograficzne, ekosystemy pola i lasu, krążenie wody w środowisku naturalnym, zanieczyszczenia wody i powietrza oraz sposoby zapobiegania, ochrona roślin i zwierząt, ochrona środowiska, segregacja odpadów i recykling, ciało człowieka, zdrowe odżywianie, dokarmianie ptaków i innych zwierząt podczas zimy.
Uczniowie bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach przyrodniczych . W miarę swoich możliwości pogłębiali wiedzę i doskonalili umiejętności, dzięki którym mogli uzyskać większe wyniki w dalszej edukacji. Kontakt z przyrodą budził wśród dzieci uczucia opiekuńcze i rodził zamiłowanie do pielęgnowania roślin, zwierząt, dzięki czemu zostały wprowadzone podstawowe elementy ochrony środowiska i poruszone zostały problemy ekologiczne.

Opracowała: mgr Magdalena Włodarczyk

<<<<< galeria zdjęć >>>>

SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH PROWADZONYCH W RAMACH PROGRAMU "UMIEM LEPIEJ, WIEM WIĘCEJ"

Na zajęciach plastycznych odbywających się w ramach Projektu „Umiem lepiej, wiem więcej” uczestniczą uczniowie z klas I-III. Opracowana tematyka umożliwia dzieciom poznanie różnorodnych technik plastycznych oraz wykonywanie ciekawych, bogatych i pomysłowych prac. Grupa aktywnie uczestniczy w zajęciach. Prowadzenie zajęć ma na celu: rozwijanie u dzieci zainteresowań i uzdolnień plastycznych, rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia, zdobywanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi, oraz właściwego ich łączenia, nabywania umiejętności pracy zespołowej, podnoszenie własnej wartości i dostrzegania jej u innych.


Prowadząca: Monika Cimcioch.

<<<<< galeria zdjęć >>>>

„Umiem lepiej, wiem więcej” - raport ewaluacyjny z przeprowadzonych zajęć muzycznych w pierwszym semestrze w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rząśni

Zajęcia muzyczne w I semestrze zrealizowano w terminie 24.09.2012 – 18.01.2013. W sumie przeprowadzono 60 godzin lekcyjnych (30 godzin w klasie I oraz 30 godzin w klasie II i III). Liczba uczestników: klasa I – 6 osób, klasa II i III – 6 osób.

Uczniowie biorący udział w zajęciach rozwijali uzdolnienia muzyczne. Poznawali różnorodne utwory wokalne (piosenki popularne, ludowe, patriotyczne, dziecięce, kolędy i pastorałki). Zostali zapoznani z przykładami klasycznej muzyki instrumentalnej (percepcja muzyki). Poznali technikę gry na flecie prostym i dzwonkach chromatycznych (gama C-dur, Kurki trzy, Lulajże Jezuniu).
Tworzyli swobodny akompaniament na instrumentach perkusyjnych niemelodycznych; zostali zapoznani z brzmieniem wielu instrumentów muzycznych oraz poznali budowę niektórych z nich (akordeon, skrzypce, fortepian, trąbka, ksylofon, gitara, flet prosty).
Zostali zapoznani z rodzajami głosów ludzkich (sopran, alt, tenor, bas). Poprzez swobodną improwizację ruchową (taniec i zabawy ruchowe), prace plastyczne, muzykowanie na instrumentach rozwijali swoją wyobraźnię, poczucie estetyki, koordynację ruchów, ćwiczyli koncentrację.
Wdrażani byli do aktywności artystycznej i kulturalnego spędzania wolnego czasu. Kształtowali słuch muzyczny oraz wrażliwość intonacyjno-emisyjną.
Swoje umiejętności zaprezentowali biorąc udział w Międzygminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek, w którym zespół zaprezentował utwór: „Pastuszek bosy”, a solistka z klasy III utwór: „Maleńki Jezu”, zdobywając II miejsce.
Zajęcia prowadzone były zgodnie z programem. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w tych zajęciach. Założone cele zostały w pełni zrealizowane.

Ewa Płaszczyńska

„Umiem lepiej, wiem więcej” - raport ewaluacyjny z przeprowadzonych zajęć w drugim semestrze w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rząśni

Zajęcia muzyczne w II semestrze zrealizowano w terminie 06.02.2012 – 21.06.2013. W sumie przeprowadzono 60 godzin lekcyjnych (30 godzin w klasie I oraz 30 godzin w klasie II). Liczba uczestników: klasa I – 6 osób, klasa II – 6 osób.

Uczniowie biorący udział w zajęciach rozwijali uzdolnienia muzyczne. Poznawali różnorodne utwory wokalne (piosenki popularne, okolicznościowe, dziecięce). Zostali wdrażani do słuchania klasycznej muzyki instrumentalnej (percepcja muzyki – utwory Fryderyka Chopina, Wolfganga Amadeusza Mozarta, Antonio Vivaldiego). Poznali technikę gry na flecie prostym i dzwonkach chromatycznych (gama C-dur, Kurki trzy, Wiosenny bal), a także sposób gry na instrumentach perkusyjnych o nieokreślonej wysokości dźwięku.
Tworzyli swobodny akompaniament na instrumentach perkusyjnych niemelodycznych; poznali wartość ćwierćnuty, ósemki i pauzę. Improwizowali proste melodie i rytmy do wierszy związanych tematycznie z Dniem Matki. Zostali zapoznani z brzmieniem wielu instrumentów muzycznych oraz poznali budowę niektórych z nich (akordeon, skrzypce, fortepian, trąbka, ksylofon, gitara, flet prosty, harfa).
Zostali zapoznani z rodzajami głosów ludzkich (sopran, alt, tenor, bas), oraz z podstawową terminologią muzyczną (oznaczenia dynamiki-piano, forte, pięciolinia, takt, klucz wiolinowy, klucz basowy, melodia molowa i durowa). Poprzez swobodną improwizację ruchową (taniec i zabawy ruchowe), prace plastyczne, muzykowanie na instrumentach rozwijali swoją wyobraźnię, poczucie estetyki, koordynację ruchów, ćwiczyli koncentrację.
Wdrażani byli do aktywności artystycznej i kulturalnego spędzania wolnego czasu. Poznali muzykę relaksacyjną. Kształtowali słuch muzyczny oraz wrażliwość intonacyjno-emisyjną.

Zajęcia prowadzone były zgodnie z programem. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w tych zajęciach. Założone cele zostały w pełni zrealizowane.
Ewa Płaszczyńska